Algemene voorwaarden

1. Ieder aanbod van ons in de webshop is vrijblijvend. Wij streven ernaar voor elk aanbod alle informatie die je nodig hebt om een goed beeld te vormen te vermelden, zodat het voor jou en voor ons duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn. Een kennelijke vergissingen of fout in het aanbod bindt ons niet.

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Ons uitgangspunt is dat we eerlijk en direct zaken doen. Binnen de wet hebben wij het recht om te informeren of je aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen. Mocht dit niet het geval zijn, dan hebben wij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden.
We beloven altijd zorgvuldig met je gegevens om te gaan.

3. Je hebt recht op een goed en deugdelijk product. Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de specificaties die er op de website bij vermeld staan. We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, zoals de materialen en de kleuren, zo goed mogelijk weer te geven.
Let op: Buiten onze garantie vallen gebreken aan de artikelen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop wij geen invloed kan uitoefenen, zoals weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door jou. Bovendien komt iedere vorm van garantie te vervallen als het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

4. Wij gaan zorgvuldig om met het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen. Wij leveren op het adres dat je aan ons hebt doorgegeven, controleer het dan ook goed voor je de bestelling plaatst.

5. Toch niet tevreden met de geleverde producten of de afhandeling? Wij behandelen je klacht zo goed mogelijk. Neem contact met ons op en beschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is, dan kunnen we je zo snel mogelijk helpen. Wij helpen je direct of je hoort van ons hoeveel tijd wij nodig hebben. Uiterlijk binnen 14 dagen na het melden van de klacht krijg je van ons een oplossing aangeboden.

6. Wij behouden ons het recht de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen.

7. Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht.

8. Op de rechtsverhouding tussen jou en thuislunchenmetlef.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.